بازرگانی

Follow us:

KIANMEHR

کیان مهر

Business with the Netherlands بازرگانی با هلند

خرید و فروش فراورده های خوراکی و ناخوراکی ایرانی و هلندی

صادرات

 

همه گونه فراورده های ایرانی

خوراکی

و

ناخوراکی

واردات

 

همه گونه فراورده های

هلندی

خوراکی

و

ناخوراکی

سرمایه گذاری

 

شریک هلندی

تاسیس شرکت در هلند

مهاجرت با ویزای کار

سرمایه گذاری در یک شرکت هلندی

بازرگانی با هلند

 

0031-20754060

 

0031-649649474

 

تولیدهای شما با ایرانداچ بهتر و سریعتر به فروش میرسد

 

برای خرید و فروش از هلند فرم کنار را پر کنید و در شرکت دفتر بازرگانی با هلند نامنویسی کنید.

 

 

Copyright @ solmedia All Rights Reserved

Bank

Kian Mehr

Tehran - Iran

00989355819058